Ruch obiegowy Ziemi

Ruch obiegowy Ziemi

Ruch obiegowy Ziemi jest ruchem Ziemi wokół Słońca po eliptycznej orbicie w okresie roku zwrotnikowego, czyli 365 dni 5h 48min 46s – w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Oś obrotu Ziemi jest nachylona do płaszczyzny orbity pod stałym kątem 66˚33’. Ziemia porusza się wokół Słońca po orbicie eliptycznej i dlatego odległość między Ziemią a Słońcem podlega zmianom sezonowym. Istnieją dwa skrajne położenia Ziemi względem Słońca. Są to peryhelium, czyli punkt przysłoneczny, w którym Ziemia jest najbliżej Słońca – 147 mln km, oraz aphelium – punkt odsłoneczny, kiedy Ziemia znajduje się w największej odległości od Słońca – 152 mln km.

Następstwa ruchu obiegowego Ziemi to:
- pozorna roczna wędrówka Słońca po drodze zwanej ekliptyką,
- pozorny roczny ruch sfery niebieskiej,
- zmiana oświetlenia Ziemi w ciągu roku, która powoduje zmianę długości trwania dnia i nocy w ciągu roku, istnienie dni i nocy polarnych, zmianę kąta padania promieni słonecznych w ciągu roku oraz zmianę miejsc wschodów i zachodów Słońca na widnokręgu w ciągu roku,
- strefy oświetlenia Ziemi,
- pory roku,
- rytmy biologiczne.

Dowodem na istnienie ruchu obiegowego Ziemi jest zjawisko paralaksy heliocentrycznej. Jest to zmiana położenia gwiazd bliższych na tle gwiazd dalszych na skutek ruchu obiegowego Ziemi.

Oświetlenie Ziemi zmienia się w poszczególnych porach roku:
• 21 marca i 23 września (dzień równonocy wiosennej i jesiennej) – Ziemia jest oświetlona od bieguna północnego do bieguna południowego, promienie słoneczne padają prostopadle na równik, na całej Ziemi dzień i noc są równe i trwają po 12 godzin,
• 22 czerwca (dzień przesilenia letniego) – Ziemia jest oświetlona od koła podbiegunowego południowego za koło podbiegunowe północne, półkula północna jest bardziej oświetlona i na tej półkuli dzień jest dłuższy od nocy, a na południowej dzień jest krótszy niż noc. Za kołem podbiegunowym północnym panuje dzień polarny, a za kołem podbiegunowym południowym – noc polarna.
• 22 grudnia (dzień przesilenia zimowego) – Ziemia jest oświetlona od koła podbiegunowego północnego za koło podbiegunowe południowe, półkula południowa jest bardziej oświetlona i dzień na niej jest dłuższy od nocy, na półkuli północnej zaś jest krótszy. Za kołem podbiegunowym południowym panuje dzień polarny, a za kołem podbiegunowym północnym – noc polarna.